Cine este Agentul de conformitate și care sunt funcțiile și obligațiile lui?

Agentul de conformitate (AC) este o persoană fizică sau juridică care exercită funcțiile de monitorizare a Programului de conformitate fiind independentă în toate acțiunile sale în raport cu operatorul sistemului de transport și de distribuție a gazelor naturale, operatorul depozitului de stocare a gazelor naturale și operatorul sistemului de distribuție a energiei electrice.

În scopul monitorizării Programelor de conformitate fiecare OST își desemnează AC. Acesta îşi desfăşoară activitatea de monitorizare, conform atribuţiilor stabilite de Legea cu privire la gazele naturale, Legea cu privire la energia electrică, Regulamentul privind modul de monitorizare a Programelor de conformitate și contract.

Candidatura AC trebuie să întrunească următoarele condiții de independență:

  • cu cel puţin 3 ani până la data desemnării nu a deținut nici o funcție în întreprinderea integrată pe verticală sau în vreo întreprindere a acesteia, cu excepția operatorului la care urmează să exercite funcțiile AC;
  • pe durata mandatului său, dar și timp de 4 ani după încetarea mandatului, AC nu poate deţine nici o funcţie, nu poate avea nici o responsabilitate profesională, nici un interes, nu poate fi în relaţie de afaceri, de ordin direct sau indirect, cu întreprinderea integrată pe verticală, cu vreo întreprindere a acesteia, cu acţionarii majoritari sau cu fondatorii acesteia, cu excepţia operatorului de care a fost desemnat.

Persoana ce urmează se exercite funcțiile AC trebuie să corespundă următoarelor criterii de capacitate profesională:

  • să posede studii superioare în domeniul energetic, juridic sau economic;
  • să aibă minimum 3 ani vechime în muncă domeniul energetic, juridic sau economic;
  • să aibă o reputaţie bună.

Agentul de conformitate nu poate avea niciun interes şi nu poate primi, în mod direct sau indirect, beneficii financiare de la întreprinderea integrată pe verticală, vreo întreprindere a acesteia, de la acţionarii majoritari sau de la fondatorii acesteia, cu excepţia operatorului de care a fost desemnat.

În îndeplinirea atribuțiilor sale, AC acționează independent de orice interes al operatorului care l-a desemnat, precum și de participanții beneficiari ai serviciilor prestate de către acest operator.

AC trebuie să cunoască atribuțiile și obligațiile operatorului care l-a desemnat conform legii și reglementărilor în materie, astfel încât să identifice, împreună cu operatorul, măsurile necesare pentru excluderea practicilor discriminatorii și să evalueze implementarea acestora.

Agentul de conformitate are următoarele funcții:

1. Monitorizează în mod constant punerea în aplicare de către operator şi angajaţii acestuia a măsurilor şi obligaţiilor din programul de conformitate, respectarea regulamentelor şi procedurilor interne, cu privire la excluderea practicilor discriminatorii şi realizarea obiectivului de independenţă.

2. Identifică zonele de risc din activitatea operatorului, care pot determina nerespectarea Programului de conformitate.

3. Raportează persoanelor cu funcţii de conducere şi/sau organului de supraveghere al operatorului referitor la respectarea programului de conformitate şi la punerea în aplicare a acestuia, formulează recomandări în acest sens.

4. Informează operatorul despre angajaţii care prezintă risc sau există dovezi că acţionează împotriva prevederilor din Programul de conformitate.

5. Notifică Agenţia cu privire la orice încălcare gravă a punerii în aplicare a programului de conformitate în termen de 7 zile din ziua în care a aflat despre încălcarea respectivă.

6. Raportează Agenţiei cu privire la orice relaţii comerciale sau financiare dintre operatorul sistemului de transport a gazelor naturale şi întreprinderea integrată pe verticală, care prezintă risc sau există dovezi că acestea încalcă prevederile programului de conformitate.

Agentul de conformitate are următoarele obligații:

1. să prezinte Agenţiei propunerile de decizii privind planurile de investiţii ale operatorilor sistemului de transport, cel târziu până în momentul prezentării deciziilor în cauză organului de supraveghere de către conducere și / sau organul administrativ competent;

2. să notifice Agenţia în cazul în care, în cadrul adunării generale sau prin votul membrilor organului de supraveghere al întreprinderii, integrate pe verticală, a fost împiedicată aprobarea unei decizii şi, drept urmare, a fost blocată sau împiedicată efectuarea de investiţii în legătură cu executarea în următorii 3 ani a planului de dezvoltare ale reţelelor de transport al gazelor naturale pentru 10 ani;

3. să participe la şedinţele la care urmează să fie adoptate decizii în ceea ce privește:

  • condiţiile de acces la reţea şi de utilizare a reţelelor de transport al gazelor naturale, în special în privința tarifelor, a serviciilor de acces a terțelor părți, a alocării capacității și a gestionării congestiilor, a transparenţei, a echilibrării și a piețelor secundare;
  • proiectele realizate în legătură cu exploatarea, întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea reţelelor de transport al gazelor naturale;
  • cumpărarea sau vânzarea de energie necesare pentru exploatarea reţelelor de transport al gazelor naturale, inclusiv serviciile auxiliare și de echilibrare.

Agentul de conformitate are dreptul:

  • de a avea acces la toate informaţiile, documentele şi resursele tehnice, materiale şi sediile/punctele de lucru ale operatorului și ale oricărui operator economic afiliat, care sunt necesare în vederea desfăşurării activităţii și asigurării independenţei sale;
  • de a solicita şi obţine de la oricare angajat al operatorului informaţii relevante pentru îndeplinirea funcțiilor acestuia.

AC depune la Agenție, până la 31 martie a fiecărui an, un raport cu privire la implementarea măsurilor din Programul de conformitate pentru anul precedent. În cazul operatorilor de transport al gazelor naturale, suplimentar la raportul anual AC este obligat să prezinte Agenţiei, în scris sau verbal rapoarte trimestriale şi este în drept să raporteze, în scris sau verbal, organului de supraveghere al operatorului sistemului de transport. Agenția are dreptul să solicite operatorilor sistemului de transport înlocuirea agentului de conformitate care nu îndeplinește criteriul de independență sau de capacitate profesională.

În cadrul companiei „Moldovatransgaz” SRL de asemenea activează un Agent de conformitate care prezintă Agenției rapoarte referitoare la activitatea întreprinderii și corespunderea acestei activități normelor ANRE.

Mai multe detalii despre Agentul de conformitate puteți găsi în Hotărârea Nr. 482 din 13.12.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de monitorizare a programelor de conformitate.