Protecția mediului – o prioritate pentru „Moldovatransgaz” SRL

Protecția mediului în cadrul întreprinderii se caracterizează printr-un set de măsuri luate, care vizează prevenirea impactului negativ al activității întreprinderii asupra naturii înconjurătoare, care asigură condiții favorabile și sigure pentru viața umană.

„Moldovatransgaz” SRL are o politică integrată stabilă pentru a realiza în mod sistematic performanțe în domeniul calității mediului, prin care să asigură un control eficace asupra proceselor, minimizării riscurilor și identificarea oportunităților.

Secția ecologie și protecție mediu din cadrul companiei „Moldovatransgaz” SRL are ca scop asigurarea implementării cerințelor legislației de mediu, asigurarea conformității întreprinderii la standardele și normele de mediu și utilizarea rațională a resurselor naturale.

Compania are la evidență 86 obiecte industriale:

  • 81 Stații distribuție gaze care sunt înregistrate ca surse de poluare: oxid de carbon, dioxid de azot, metanol, hidrocarburi (metan), etil mercaptan;
  • 4 Sectoare de exploatare a magistralelor, surse de poluare: oxid de carbon, dioxid de azot, hidrocarburi de benzină/diesel, dioxid de sulf, acetilenă, acid sulfuric, izopren, ulei mineral, acid fluorhidric, benzen, toluen, xilen, metanol, dioxid de siliciu, benzipiren, aerosol de plumb, funingine, praf de cauciuc/lemn/metal, oxid de fier, oxid de mangan;
  • 1 Stație măsurare gaze surse de poluare: oxid de carbon, dioxid de azot, hidrocarburi de benzină/diesel, dioxid de sulf, acetilenă, hidrocarburi, etil mercaptan, funingine, benzpiren, compuși ai plumbului.

Emisiile în atmosferă a poluanților de la obiectele companiei sunt admise în baza autorizațiilor eliberate de Agenția de Mediu conform rapoartelor privind normativele ELA (Emisiilor Limitat-admisibile), elaborate de laboratoarele acreditate.

Raportul prezintă o sistematizare a informației despre amplasarea surselor de emisie pe teritoriul întreprinderii, componența și parametrii emisiilor substanțelor nocive. Sunt apreciate degajările de substanțe nocive prin calcule, reieșind din timpul real de lucru al utilajului și consumului de materie primă.

Autorizația obligă titularul să îndeplinească anumite condiții speciale privind: respectarea normativelor ELA de poluanți, implementarea măsurilor de reducere a efectelor poluării şi de protecție a mediului, respectarea graficului, periodicității şi a procedurii de verificare a emisiilor în aerul atmosferic, coordonate cu autoritatea emitentă și efectuat de laboratoare acreditate.

După obținerea autorizației se calculează de sine stătător plățile pentru poluarea mediului, se achită la bugetul de stat plățile, se prezintă Serviciului Fiscal de Stat și Biroului National de Statistica dările de seamă și rapoartele corespunzătoare.